Webinar

Integrated Defenses Multi-layered Security on AWS

WEBINAR: Integrated Defenses Multi-layered Security on AWS

On demand

Ngày nay, nhiều doanh nghiệp đang chuyển sang sử dụng AWS để xây dựng các ứng dụng mới, mở rộng các trung tâm dữ liệu nội bộ và cuối cùng là tận dụng khả năng “co giãn” của đám mây công cộng.

Theo dữ liệu nghiên cứu, 74% công ty đang di chuyển ứng dụng qua lại giữa đám mây và tại chỗ - làm phát sinh nhu cầu cao về khă năng bảo mật nhất quán giữa các địa điểm. Môi trường đám mây rất năng động và có khả năng thích ứng cao. Bảo mật các môi trường AWS có thể quá tải do sự yếu kém và thiếu kỹ năng bảo mật mạng.

Fortinet và AWS trân trọng kính mời các chuyên gia CNTT từ các doanh nghiệp có sử dụng dịch vụ AWS Cloud tham gia tìm hiểu cách ứng dụng giải pháp bảo mật đám mây thích ứng để duy trì khả năng hoạt động, bảo mật nhất quán từ tại chỗ đến đám mây dựa trên nguyên tắc chia sẻ trách nhiệm hành động.

  • Phần trình bày của AWS: Move Fast and Stay Secure with AWS infrastructure and services
  • Phần trình bày của Fortinet: Adaptive Cloud Security for AWS

By clicking submit, I agree to the use of my personal information in accordance with Fortinet's Privacy Policy.

Presenters

Speakername Lastname,
Speaker Title, Speaker Company

System Engineer, Fortinet Seit mehr als 20 Jahren im IT Security Bereich - unser Fortinet-Experte der Ihnen ziemlich sicher JEDE ihrer Fragen beantworten kann. Ausführen wird er an diesem Webinar die Anforderungen der Schulen für eine sichere Lernumgebung im Bereich Secure Access und Wireless Technologien.

Speakername Lastname,
Speaker Title, Speaker Company

Benefit statement lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna