Webinar

สิ่งใหม่ๆใน FortiOS 7.0

WEBINAR: สิ่งใหม่ๆใน FortiOS 7.0

On demand

ท่านจะได้ทราบถึงคุณสมบัติและข้อมูลอัปเดตใหม่ๆที่เพิ่มขึ้น มากกว่า 300 รายการใน FortiOS 7.0 นี้ ที่จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยที่ดีและครอบคลุมเครือข่ายปลายทางได้ดียิ่งขึ้น

 

By clicking submit, I agree to the use of my personal information in accordance with Fortinet's Privacy Policy.

Presenter
คุณวีร์ หิรัญพานิช,
Channel Systems Engineer Fortinet Thailand